Adatkezelési tájékoztató

A jelen Adatkezelési tájékoztató az ügyfelekkel kapcsolatos személyes adatok kezelésére vonatkozik.

1. Az adatkezelő megnevezése

Adatkezelő neve: Gumicentrum és Szerviz Bt. (továbbiakban: adatkezelő)
Székhely: 4033 Debrecen Veres Péter u. 62.
Adószám: 20266006-2-09
Cégjegyzék szám: 09-06-008279
Közösségi adószám: 20266006
Honlap: szilagyigumi.hu
Telefon: 06 52 415 297, 06 52 533 013

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az adatkezelésekre vonatkozó jogszabály:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatási és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

3. Adatkezelési tevékenységek

Az adatkezelő, az itt meghatározott célból, jogalapon kezeli az Érintett következő személyes adatait az itt meghatározott időtartamban:
Adatkezelési cél Jogalap Személyes adatok köre Adatkezelés időtartama
Termék megvásárlás GDPR 6. cikk (1) b) – a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges adatkezelés
 • cégnév
 • vezetéknév, keresztnév
Szerződés hatályának fennállása alatt
Kapcsolattartás GDPR 6. cikk (1) a) – az Érintett hozzájárulása
 • az Érintett email címe
 • telefonszám
Hozzájárulás visszavonásáig
Termék kiszállítása GDPR 6. cikk (1) b) – a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges adatkezelés
 • cégnév
 • vezetéknév, keresztnév
 • szállítási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám)
Szerződés hatályának fennállása alatt
Számlázás GDPR 6. cikk (1) c) – Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szerinti jogi kötelezettsége
 • cégnév
 • vezetéknév, keresztnév
 • adószám
 • számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám)
Számviteli törvény 169. §-a szerint 8 évig
Direkt marketing tárgyú megkeresések GDPR 6. cikk (1) a) – az Érintett hozzájárulása
 • az Érintett neve, email címe
 • telefonszám
Hozzájárulás visszavonásáig

4. Adattovábbítás

A termék kiszállításával kapcsolatban adattovábbítás történik a következő adatfeldolgozók felé:

 • Abroncs Kereskedőház Kft. (1119 Budapest, Fehérvári út 71-73.)
 • MARSO Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4400 Nyíregyháza-Rozsrét, Pf. 251.)
 • Oláh Gumiszerviz Kft. (4033 Debrecen, Lovas utca 2)
 • Gumiflex Nagy- és Kiskereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8000 Székesfehérvár, Sóstói út 10.)
 • Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.)
 • DPD Hungária Kft. (1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép.)
 • GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.)
 • Magyar Hosting Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.; cégjegyzékszám: 01-09-968314)

Az adattovábbítás jogalapja: GDPR 6. cikk (1) b) – a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges adatkezelés. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, konkrét feladatait és felelősségköreit az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó közötti szerződésben foglaltak rögzítik.

5. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

Az adatokhoz való hozzáférés

A személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő férhet hozzá a feladatai ellátása érdekében. Az adatkezelő csak jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat más állami szervek számára. Így például ha az adóhatóság/rendőrség/ügyészség megkeresi a tulajdonost, és a személyes adatokat tartalmazó iratok továbbítását kéri.

Adatbiztonsági intézkedések

Az adatkezelő a személyes adatokat a szerverszolgáltató szerverén és az adatfeldolgozó székhelyén található szervereken tárolja. Az adatkezelő megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például az informatikai rendszerben tártolt adatokhoz való hozzáférés naplózva van, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adathoz fért hozzá.

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A hozzáféréshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet, hogy az adatkezelő:

- milyen személyes adatait,
- milyen jogalapon,
- milyen adatkezelési cél miatt,
- milyen forrásból,
- mennyi ideig kezeli,
- a adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Az adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül az érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát. Az adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül az érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését. Az adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül az érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az adatkezelő zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Ön a személyes adatok kezelésével kapcsolatban a panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

1530 Budapest, Pf.: 5.

Bírósági eljárás kezdeményezése

Az érintett, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, polgári pert kezdeményezhet az adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Visssza a főoldalra

Szerzői jog © 2022 Gumicentrum és Szerviz Bt. Adószám: 20266006-2-09 Cégjegyzék szám: 09-06-008279